அவள்


Art-Feb 2
இதோ நானும் புறப்பட்டு விட்டேன் விடியலை தேடி
என் அழகை தூரத்தில் நின்று ஆராதிக்க தெரிந்த உமக்கு
என் சம நிலை குரல் மட்டும் ஏன் கேட்கவில்லை
கோபமா? அலட்சியமா? இல்லை பயமா?
பெண்ணியம் என்றால் ஆணை பின்னுக்கு தள்ளுவது என்று சிலர் சொல்கிறார்கள் அவர்கள் வேடிக்கை மனிதர்கள்! நீ கண்டு கொள்ளாதே!!
பயம் வேண்டாம்!
நான் எதையும் பறிக்க மாட்டேன்
நான் கேட்பது என் உரிமை மட்டும்தான்
இது என் பயணம் மட்டும் அல்ல‌ !
இருவரும் கை கோர்த்து நடப்போம்!
இது நமது பயணம்.
Advertisements

THE SPEAKING GHOST OF RAJPUR


51602TZDYrL._SX334_BO1,204,203,200_

“As the blurb clearly states: who knows – you might even get to encounter the speaking ghost’ at the very end!” The book looks upon adventure from a philosophical standpoint of pursuing the unknown and what are ghosts but the unknown. It’s literary and philosophical work with an element of suspense.  

The plot – The summer adventures of a group of teenagers. The suspense element in the title is maintained till the very end which helps the reader to overlook the flaws. The plot oscillates from sweet nothings to thriller mode very well. There are parts of the book which will help the reader recall his/her own summer vacations.

Very appropriate cover and fine sketches inside add the charm of the book. All the characters in the book are justified well though their names were quite unique, hence couldn’t connect me that much.

Do pick up this thoughtful piece of literature for intellectual stimulation of your mind.  

My Rating – 4/5

 

 

 

 

PRIYA -THE GIRL ON THE BUS


download (6)

The whole of India was busy celebrating Krishna Jayanthi . It was just another day in the office for her. It was perhaps one of the disadvantages of working in an MNC. Atleast there won’t be the usual heavy traffic to bother herbut fate had other plans for Priya.

She boards the usual bus with Rs 100 in her pocket for the afternoon lunch. The nightmare begins.  The conductor moves around with the familiar cry of “Ticket, Ticket “.   “Anna 1 ticket to Olympia please”. The 100 Rupee note which was supposed to change hands is still in Priya’s hands as the conductor demands the exact change of Rs 7.00.  No Anna I don’t have the exact amount can you please take the 100 and give me the change”.

The look on the conductor’s face changes and so does his tone. “Give me the change or get down” he retorts despite having currency notes in his hands. Priya pleads again but the adamant conductor hardly relents as the rest of passengers laugh at Priya’s plight.

She decides to take things into her own hands. “Give me the change for the 100 or we can go straight to the police station .  You are a Public Servant and I believe I am one of the public. Do you want to put your job at risk for a mere 7.00 rupees”. The tables turn and the conductor meekly surrenders.

It’s a small isolated inside but I guess this is more than enough to highlight the lethargy of the people concerned.  They hardly care and we never question.  The issue doesn’t concern us is always a convenient excuse. Sometimes we need to raise our voice to set things right. A raised voice is much better than a meek surrender.

THE PAUSE


now-and-then-its-good-to-pause-in-our-pursuit-of-happiness-and-just-be-happy-quote-1

A pause and a greeting which constituted just two words “ Hi Salesh”. I have been trying to understand the essence of those words ever since that splendid open mic session. Of course almost everyone greets with a customary hi but I have never seen a host pause in the middle of a speech just to greet a member of the audience.  We often mourn the lack of empathy but small meaningful gestures like this do remind us that empathy does exist if we look for it in the right places.

The pause itself has a deeper meaning.  Sometimes a small meaningful pause can make a whole lot of difference.  All of us are in a rush. Perhaps society has deceived us so much with it’s stringent set of norms. We are forced to be a part of the herd without even understanding what we want. There’s something called self analysis and reflection which never happens for most of us until it is too late.

And then there’s another section of the crowd who are so full of themselves.  Ok you are so far ahead than the rest of us but why not pause for a moment and lend a hand to someone who needs it.  Of course there’s a need to be individualistic and selfish but a small diversion to lift someone up can make a lasting impression. And being benevolent doesn’t mean you are naive it just implies that you love to give.

I have been addressed in so many ways “Inspiration, A fighter, A giver but I consider myself a garbage with no clear cut goal or plans. I have come thus far only because people were benevolent enough to pick me up and mould me into what I could be. They embraced me with open arms and paused for me when I needed a hand

 A hero can be anyone. Even a man doing something as simple and reassuring as putting a coat around a young boy’s shoulders to let him know that the world hadn’t ended.

You can visit my space to know more about me @

SCRIBBLINGS , FACEBOOK and TWITTER 

 

JACOBINTE SWARGARAJYAM – MOVIE REVIEW


maxresdefault

Malayalam Cinema Industry – Perhaps the only industry which has consistently placed it’s faith on content driven films. After a brief lull Malayalam Cinema re-discovered itself through the new generation directors.  Simple themes with special emphasis on surroundings became the norm. JACOBINTE is one such film. It’s the journey of Jacob and his family as fate tests them with an unexpected obstacle.

Nivin Pauly once again scores with a sensible understated performance. He plays second fiddle without too much fuss.  Nivin ‘s success so far lies in how effectively he fits into the director’s narrative even if it means being overshadowed for a major portion of the film. Om Shanti Oshana , Milli and Banglore days are very good examples of the same.

Renji Panikar takes centre stage in the first half of the film as the inspiring dad. But he isn’t invincible. He is vulnerable which makes the character very real and endearing.  The second half begins and Vineeth deceives you once again. The passing of the baton isn’t direct and straightforward.  A towering presence disappears; the hero is struggling as we wonder how the story will move forward.

It’s the mother who takes up the responsibility of motivating the protagonist.   Lakshmi Ramakrishnan  gives a compelling performance as the mother. The shifting of responsibility from father to son is gradual which makes us relate to the struggles of the protagonist. The elevation at the end is a lot more sensible and leaves a lasting impression in the viewer’s mind.

The emotional bonding within the entire family is conveyed with a lot of depth as each of the characters go through their own ups and downs. Another major plus is the portrayal of Dubai as the land of dreams.

Vineeth Srinivasan and Nivin Pauly once again join hands to entice the viewers with an uplifting film.

My Verdict : One of the best films of the year. Do watch it on DVD if you didn’t get a chance to watch it in Theatres.

My Rating 4/5

 

                                       

PELLICHOOPULU – MOVIE REVIEW


PelliChoopulu11469807703

What a movie! Telugu cinema has sheltered itself within the pre- set commercial formula for a very long time. The prevailing star system has made it virtually impossible for the creators to experiment.

But every year there comes a film which reminds the creators that it is not too difficult to move out of the comfort zone and engage the audience with compelling story telling.  

On the surface Pellichoopulu is a rom com. But the difference lies in how it explores role reversal. The underlying message is so effortlessly conveyed that you barely notice the shift. The character arc remains constant throughout the entire narration which is a huge plus.          

 Of course influence of Chef is visible at places but the essence isn’t tampered too much. You are hooked from start to finish. Even the smaller characters do a fantastic job and the music blends seamlessly with the proceedings.   Kudos  Tharun Bhascker and the entire team  

An engaging and delicious rom-com and highly recommended for the non telugu audience.  

            My rating 4/5.                                                    

Do yourself a favour. Watch it on the big screen before it is removed from the theaters.

Next post – Jacobinte Swargarajyam

THE INVISIBLE MATE


Our-Invisible-friend-2.jpg

How do you define a friend? The one who stands by you through thick and thin, the one who is an inherent part of your everyday journey.  But how about those who remain invisible. The one who almost disappears among the huge crowd that surrounds your everyday life. Do we even notice them and thank them for filling up the blank spaces?

The cabbie who drives you to work every day listening to your everyday woes. The security guard who smiles at you every day you pass the pass the gate the roadside vendors who looks forward to your everyday visit, the maid who cleans up your mess. Do we even pause to embrace them as part of our lives? A hug perhaps or maybe a smile in return would make a whole lot of difference.

There’s a small story which involves travelling back to my past. It was my father’s funeral. We were struggling for money. Almost all the people we know pitched in and then there was someone I had barely noticed before waiting to console me with the required money in his hand. He was the cabbie who drove my father to office every day. A whirlwind of thoughts trouble my mind. “No Anna you might need it”. I refuse the money.  ”It’s only a small sum when compared to all that your father has done for me”.  I pause to think about the bond they would have shared as Mom gestures me to take it.

Fast forward to the present and I share a wonderful friendship with most of my drivers. The pride when they see  me accomplish something is much more genuine when compared to all those plastic people inside the premises. We have done it all from going on a trip to eating out and the friendship I share with each of them gives me a sense of fulfillment.

This post is a dedication to all those wonderful people who make my life beautiful by filling up the blank spaces with some memorable moments. I love you all. We are friends too in a different way.

 This post has been written in association with Chaayos & Blogchatter on occasion of Friendship Day

 

THE CLOSET


 

love-01

The veil of hope seldom lifts

There are cries of freedom everywhere

But to me they are just whispers from a distant land.

Love is a choice or so I believed.

Until love blessed me in a strange way

The family shuns and the society mocks

As I lament in darkness o’er my twisted fate.

 

The promise of acceptance remains a mere wish

As fear mocks my perfectly sane choice

I yearn for a world which accepts the alternate.

A walk down the aisle without prejudice

A crowd filled with joy as I hold her hand.

 

I chose her and not him

Don’t haunt me with why

For love doesn’t bind genders

It binds two souls who are meant to be.

 

US


download (4).
How long  do I wait?

To cross the ocean of love,

To seek solace in your warm embrace,

To hold you close without reason.

 

I yearn for you my love

Will you hold my hand and walk with me

Till the end of time

 

Will you ever be mine?

Or will you fade away

Like the innocence of a new born child.

 

THE SCARLET PIMPERNEL – MY FIRST SUPERHERO


 

136116.jpg

How do I explain my obsession towards THE SCARLET PIMPERNEL? He was my first superhero and a vigilante on a mission. I didn’t know who Emma Orczy was when I first read the book. But the plot intrigued me so much that I began to believe the Scarlet Pimpernel was real.

I remember trying to understand the French Revolution just to know if Scarlet Pimpernel really existed. To me French Revolution was yet another boring chapter in the history textbook. But the impression of my first super hero would never fade away.

The plot – The Scarlet Pimpernel rescues his countrymen from the clutches of the French. He wears the mask of a fool. The book was my first introduction to the concept of dual identity

Emmy Orczy narrates the story from Marguerite’s point of view.  Marguerite – his better half who underestimates him and betrays him without knowing his true identity. When the truth is revealed she sets out on a journey to right the wrong which puts her life at risk.

The antagonist Chauvelin is as cunning as a fox and anticipates the hero’s every move. There is one sequence in the book where they meet face to face.  It was so clever and nerve wrecking at the same time.

Long before THE BATMAN and THE SUPERMAN there was the SCARLET PIMPERNEL – MY FIRST SUPER HERO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S